• جمعه 1 شهریور 1398
    Friday 23 August 2019

عمليات تكميلي نائين-اردستان

عمليات تكميلي نائين-اردستان ( قطعه اول باند دوم )