• دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
    Monday 20 May 2019

عمليات تكميلي نائين-اردستان

عمليات تكميلي نائين-اردستان ( قطعه اول باند دوم )