• دوشنبه 29 مهر 1398
    Monday 21 October 2019

عمليات تكميلي نائين-اردستان

عمليات تكميلي نائين-اردستان ( قطعه اول باند دوم )