• دوشنبه 25 تیر 1397
    Monday 16 July 2018

عمليات تكميلي نائين-اردستان

عمليات تكميلي نائين-اردستان ( قطعه اول باند دوم )