• سه شنبه 29 مهر 1399
    Tuesday 20 October 2020

عمليات تكميلي نائين-اردستان

عمليات تكميلي نائين-اردستان ( قطعه اول باند دوم )