• جمعه 28 تیر 1398
    Friday 19 July 2019

عمليات تكميلي نائين-اردستان

عمليات تكميلي نائين-اردستان ( قطعه اول باند دوم )