• پنجشنبه 10 بهمن 1398
    Thursday 30 January 2020

عمليات تكميلي نائين-اردستان

عمليات تكميلي نائين-اردستان ( قطعه اول باند دوم )