• شنبه 29 دی 1397
    Saturday 19 January 2019

عمليات تكميلي نائين-اردستان

عمليات تكميلي نائين-اردستان ( قطعه اول باند دوم )