• دوشنبه 29 اسفند 1401
    Monday 20 March 2023

عمليات تكميلي نائين-اردستان

عمليات تكميلي نائين-اردستان ( قطعه اول باند دوم )