• چهارشنبه 29 دی 1400
    Wednesday 19 January 2022

عمليات تكميلي نائين-اردستان

عمليات تكميلي نائين-اردستان ( قطعه اول باند دوم )