• دوشنبه 3 مهر 1402
    Monday 25 September 2023

  • banner01-aboutus
    banner02-aboutus
  امکانات کاربر: نسخه مناسب چاپ ارسال برای دوستان Facebook Twtitter

درباره ما

 

مهندسان مشاور ایران استن

 

مهندسان مشاور ایران استن (سهامی خاص، ثبت 30679 تهران) از سال 1360 فعالیت خود را در زمینه خدمات مشاوره بصورت فعال آغاز و در حال حاضر با تشکلی متجاوز از 200 نفر کارشناس و مهندس متخصص (و حدود50 نفر کادر اداری) عهده‌دار وظایف و خدمات مهندسی عمده‌ترین بخشهای زیربنائی مملکت نظیر آزادراه، راه، راه‌آهن، پل و تونل می‌باشد و در گرایشهای راهسازی، راه‌آهن و ژئوتکنیک گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخذ نموده است.

در مطالعات و نظارت 5000km آزادراه، راه‌آهن، بزرگراه، راه، تونلها و پلهای اختصاصی و ابنیه فنی مرتبط (شامل 400 دستگاه پل بطول حدود 30km و 90 دستگاه تونل به طول حدود 100km و 20 دستگاه تقاطع غیر همسطح و 3 ایستگاه راه‌آهن) و عملیات روسازی شامل حدود 1500km روسازی و علایم و ارتباطات مشارکت و مسئولیت داشته است.

ساختمان شماره سه ساختمان شماره یک ساختمان شماره دو


 

گرایش:

 
آزادراه، بزرگراه، راه‌آهن، مترو، پل، تونل، ژئوتکنیک

 

مطالعات و نظارت:
آزادراه، راه آهن و  بزرگراه                            5000 کیلومتر
پل اختصاصی                  400 دستگاه           30 کیلومتر
تونل                              90 دستگاه             100 کیلومتر 

روسازی                                                    1500 کیلومتر 

عضویت‌ها:
جامعه مهندسان مشاور ایران – انجمن بتن ایران – انجمن ژئوتکنیک ایران – انجمن مهندسی روسازی ایران – انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران- انجمن مدیران فنی و اجرائی – انجمن تخصصی گروه تحقیق و توسعه صنایع و معادن – انجمن مهندسی ارزش- انجمن مهندسی حمل و نقل ريلي- انجمن مهندسی سازه های فولادی و انجمن مهندسی زلزله ایران

چشم انداز 30 ساله شرکت با پشتیبانی مجموعه کاملی از مدیران توانمند، مهندسین و متخصصین مجرب بر پایه موارد زیر میباشد:

  • ثبات در مدیریت کلان شرکت
  • به روز رسانی ساختار سازمانی با توجه به نیازهای روز
  • پایبندی به اخلاق حرفه ای
  • تلاش در جهت ارتقاء کیفیت و نوآوری در ارائه خدمات

پروژه های زير بنايی و عمراني در هر كشوری ، زيرساخت های و آبادانی آن كشور را تشكيل مي دهنـد. در اجراي اين پروژه ها تأمين منابع مالی دغدغه مهم و اوليه مـي باشـد بـا توجـه بـه كمبـود تاسيـسات و زيـر ساختهای زير بنايي در كشور از يكسو و كمبود منابع سرمايه ای از سوی ديگر به سرمايه از نقش غير فابـل انكاری در اين ميان برخوردار مي باشد .

يك شركت پيمانكاری كه مايل به مشاركت در اجرای پروژه های بزرگ مي باشـد بـا عنايـت بـه كمبـود سرمايه خود و ميل به مشاركت با ديگر طرفهای مطرح قطعاً بايد اطلاعات دقيقی از چگونگی و روش هـای تأمين مالي و مسائل مختلفی كه در ارتباط با اين موضوع مطرح مي باشد را داشته باشد تـا بتوانـد بـا حفـظ حقوق طرفين كارآمور مربوط را به نحو مطلوب و بهينه به انجام برساند.

فرآيند تأمين مالی جهت سرمايه گذاری در پروژه هـای زيربنـايی عمرانـی دارای ويژگيهـا، پيچيـدگی و چالش های خاص خود مي باشد. تأمين منابع مالی برای اين پروژه ها از دو منبع داخلی و خارجی انجام می شود .