معرفی مدیران

 مهندس بابک فرخو
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
مهندس نوید محمودیان
رئیس هیئت مدیره
مهندس علی شادخواست
نایب رئیس هیئت مدیره
     


دکتر محمدرضا فرخو
سهامدار و مدیر بخش روسازی ریلی
مهندس فرامرز فراهی
سهامدار و مدیر بخش مطالعات مسیر
مهندس ناصر محمودیان
سهامدار و مدیر بخش سازه
     

 
مهندس حمید سرهنگ نژاد
مدیر بخش زیرسازی ریلی
  مهندس اسماعیل اسماعیل پور
مدیر بخش ژئوتکنیک