درباره ما

 

مهندسان مشاور ایران استن

 

مهندسان مشاور ایران استن (سهامی خاص، ثبت 30679 تهران) از سال 1360 فعالیت خود را در زمینه خدمات مشاوره بصورت فعال آغاز و در حال حاضر با تشکلی متجاوز از 200 نفر کارشناس و مهندس متخصص (و حدود50 نفر کادر اداری) عهده‌دار وظایف و خدمات مهندسی عمده‌ترین بخشهای زیربنائی مملکت نظیر آزادراه، راه، راه‌آهن، پل و تونل می‌باشد و در گرایشهای راهسازی، راه‌آهن و ژئوتکنیک گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخذ نموده است.

در مطالعات و نظارت 5000km آزادراه، راه‌آهن، بزرگراه، راه، تونلها و پلهای اختصاصی و ابنیه فنی مرتبط (شامل 400 دستگاه پل بطول حدود 30km و 90 دستگاه تونل به طول حدود 100km و 20 دستگاه تقاطع غیر همسطح و 3 ایستگاه راه‌آهن) و عملیات روسازی شامل حدود 1500km روسازی و علایم و ارتباطات مشارکت و مسئولیت داشته است.

ساختمان شماره سه ساختمان شماره یک ساختمان شماره دو


 

گرایش:

 
آزادراه، بزرگراه، راه‌آهن، مترو، پل، تونل، ژئوتکنیک

 

مطالعات و نظارت:
آزادراه، راه آهن و  بزرگراه                            5000 کیلومتر
پل اختصاصی                  400 دستگاه           30 کیلومتر
تونل                              90 دستگاه             100 کیلومتر 

روسازی                                                    1500 کیلومتر 

عضویت‌ها:
جامعه مهندسان مشاور ایران – انجمن بتن ایران – انجمن ژئوتکنیک ایران – انجمن مهندسی روسازی ایران – انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران- انجمن مدیران فنی و اجرائی – انجمن تخصصی گروه تحقیق و توسعه صنایع و معادن – انجمن مهندسی ارزش- انجمن مهندسی حمل و نقل ريلي- انجمن مهندسی سازه های فولادی و انجمن مهندسی زلزله ایران

چشم انداز 30 ساله شرکت با پشتیبانی مجموعه کاملی از مدیران توانمند، مهندسین و متخصصین مجرب بر پایه موارد زیر میباشد:

  • ثبات در مدیریت کلان شرکت
  • به روز رسانی ساختار سازمانی با توجه به نیازهای روز
  • پایبندی به اخلاق حرفه ای
  • تلاش در جهت ارتقاء کیفیت و نوآوری در ارائه خدمات

پروژه های زير بنايی و عمراني در هر كشوری ، زيرساخت های و آبادانی آن كشور را تشكيل مي دهنـد. در اجراي اين پروژه ها تأمين منابع مالی دغدغه مهم و اوليه مـي باشـد بـا توجـه بـه كمبـود تاسيـسات و زيـر ساختهای زير بنايي در كشور از يكسو و كمبود منابع سرمايه ای از سوی ديگر به سرمايه از نقش غير فابـل انكاری در اين ميان برخوردار مي باشد .

يك شركت پيمانكاری كه مايل به مشاركت در اجرای پروژه های بزرگ مي باشـد بـا عنايـت بـه كمبـود سرمايه خود و ميل به مشاركت با ديگر طرفهای مطرح قطعاً بايد اطلاعات دقيقی از چگونگی و روش هـای تأمين مالي و مسائل مختلفی كه در ارتباط با اين موضوع مطرح مي باشد را داشته باشد تـا بتوانـد بـا حفـظ حقوق طرفين كارآمور مربوط را به نحو مطلوب و بهينه به انجام برساند.

فرآيند تأمين مالی جهت سرمايه گذاری در پروژه هـای زيربنـايی عمرانـی دارای ويژگيهـا، پيچيـدگی و چالش های خاص خود مي باشد. تأمين منابع مالی برای اين پروژه ها از دو منبع داخلی و خارجی انجام می شود .